20/ Kwiecień 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
Drugie życie odpadów

 "Drugie życie odpadów" - konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zadaniem konkursowym  jest stworzenie pracy  plastycznej (np. przestrzennej) z wykorzystaniem odpadów lub opisowej (opowiadanie, rozprawka, wywiad, itp.) - ukazującej, w jaki sposób ponownie można w celach praktycznych wykorzystać odpady. Dodatkowo powstawanie pracy musi zostać zobrazowane w formie prezentacji multimedialnej - szczegóły w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
„Drugie życie odpadów”


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  województwa podlaskiego   z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szukamy Polski  z siedzibą
w Białymstoku.
2. Konkurs finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w ramach dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2013 roku zadań publicznych należących w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
3. Odbiorcami konkursu są uczniowie klas I-III gimnazjów z terenu województwa podlaskiego
4. Organizator dotrze z informacją o konkursie do minimum 100 szkół. Szkoły, które nie otrzymają zaproszenia do udziału w konkursie, również mogą w nim brać udział, pod warunkiem, że nie są szkołą dla dorosłych i mają swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego.
5. Udział w konkursie mogą brać szkoły publiczne i niepubliczne. 
6. Celem konkursu jest:
a. zwrócenie uwagi  młodzieży na problematykę gospodarowania odpadami
b. promocja zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami
c. poszerzenie szkolnej wiedzy uczniów w zakresie zagospodarowywania, przetwarzania i utylizacji odpadów
d. wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej w zakresie ekologii realizowanej
w oparciu o lekcje biologii
e. kształtowanie obywatelskich postaw społecznych poprzez kreowanie świadomości ekologicznej
f. pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności gospodarowania odpadami.  
7. Czas trwania konkursu
a. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na www.szukamypolski.com
b.   Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 4 grudnia br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu. 
9. Konkurs polega na przygotowaniu pracy obrazującej drugie życie odpadów, czyli formy i możliwości wykorzystania i zagospodarowania odpadów.
10. Praca konkursowa może mieć formę:
A.  merytoryczną (opisową)  - np. opowiadanie, rozprawka, wywiad, inne na temat zagospodarowania i nadania drugiego życia odpadom. Taka praca powinna być przygotowana w postaci:
a.a prezentacji w programie Power Point (lub podobnym w innym systemie operacyjnym- możliwym do odtworzenia w systemie Windows). Prezentacja nie może być dłuższa niż niż 15 slajdów.
a.b. filmu o czasie max: 4 minuty w jednym z formatów takich jak: MPG, AVI. MP4
B.  rzeczową – praca plastyczna, przestrzenna, inna z wykorzystaniem odpadów. Wielkość takiej pracy nie może przekroczyć wymiarów 1mx0,5mx0,5m. Dodatkowo taka praca powinna zostać zobrazowana w postaci prezentacji w programie Power Point (lub podobnym w innym systemie operacyjnym- możliwym do odtworzenia
w systemie Windows) ukazującej ideę, pomysł, przebieg powstawania, kolejne etapy pracy oraz wyjaśnienia i opis dotyczący pracy. Prezentacja nie może być dłuższa niż 10 slajdów.
11. W konkursie honorowane są prace indywidualne oraz grupowe, z tym że wielkość grupy nie może przekroczyć 5 osób.  
12. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę prac.
13. Termin nadsyłania prac upływa 21 listopada 2013 włącznie – liczy się termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora konkursu.
14. Prace należy składać osobiście lub przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia Szukamy Polski: ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok (III piętro) z dopiskiem:
Konkurs „Drugie życie odpadów”.
15. Prace, które wpłynęły po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
16. Prace oceniane będą przez 3-osobową kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora. W skład kapituły wchodzić będzie jeden przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jeden przedstawiciel Organizatora oraz jedna osoba powołana przez Organizatora – specjalista
z zakresu ekologii, ochrony środowiska, lub dziedziny pokrewnej.
17. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko autora pracy lub autorów w przypadku pracy grupowej 
b. nazwa i pełen adres szkoły
c. numer kontaktowy telefonu oraz e-mail do nauczyciela (opiekuna ucznia lub grupy uczniów).
18. Zgłoszenie do konkursu pracy bez podania danych zawartych w pkt. 17 Regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem pracy z Konkursu.
19. Kapituła Konkursu wyłoni po trzech laureatów konkursu (I, II, III miejsce)
w każdej z kategorii- tj. praca merytoryczna i praca plastyczna (przestrzenna).
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nagród równorzędnych oraz wyróżnień.
21. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy.
22. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na specjalnej gali, podczas której zorganizowana zostanie wystawa najciekawszych prac, uczniowie zaprezentują wybrane prace konkursowe, zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody.
23. Podczas gali zaprezentowane zostaną najciekawsze prace plastyczne (przestrzenne) oraz merytoryczne.
24. Organizator na co najmniej 5 dni przed galą zaprosi do udziału w niej wybranych autorów prac wraz z opiekunami.
25. Autorzy wybranych przez Organizatora prac zostaną zaproszeni do dokonania podczas gali prezentacji swoich prac w oparciu o wcześniej przygotowane prezentacje konkursowe. 
26. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na galę.
27. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom konkursu podczas dojazdu na galę i powrotu z niej.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gali, o czym powiadomi uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
29. Organizator nie zwraca prac konkursowych ich autorom.
30. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu pracy na prośbę Autora. Pisemna prośba o zwrot pracy powinna być dołączona do pracy konkursowej
w momencie jej dostarczenia do Organizatora.
Zwrot pracy dokonuje się na koszt Autora.
31. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
32. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
33. Udział w konkursie oznacza zgodę Autorów prac na ich kopiowanie
i przetwarzanie  na potrzeby Stowarzyszenia Szukamy Polski (gł. w zakresie upublicznienia prac w internecie, czy ekspozycji w innej formie).
34. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu w materiałach fotograficznych i filmowych, które będą wykorzystane
w relacjach medialnych z gali.


 

 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media