20/ Kwiecień 2018
Imieniny:
RITA 2016
 
Projekty zrealizowane
 
Drugie życie odpadów
Kategoria: edukacja ekologiczna

 "Drugie życie odpadów" - konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zadaniem konkursowym  jest stworzenie pracy  plastycznej (np. przestrzennej) z wykorzystaniem odpadów lub opisowej (opowiadanie, rozprawka, wywiad, itp.) - ukazującej, w jaki sposób ponownie można w celach praktycznych wykorzystać odpady. Dodatkowo powstawanie pracy musi zostać zobrazowane w formie prezentacji multimedialnej - szczegóły w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
„Drugie życie odpadów”


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  województwa podlaskiego   z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szukamy Polski  z siedzibą
w Białymstoku.
2. Konkurs finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w ramach dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2013 roku zadań publicznych należących w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
3. Odbiorcami konkursu są uczniowie klas I-III gimnazjów z terenu województwa podlaskiego
4. Organizator dotrze z informacją o konkursie do minimum 100 szkół. Szkoły, które nie otrzymają zaproszenia do udziału w konkursie, również mogą w nim brać udział, pod warunkiem, że nie są szkołą dla dorosłych i mają swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego.
5. Udział w konkursie mogą brać szkoły publiczne i niepubliczne. 
6. Celem konkursu jest:
a. zwrócenie uwagi  młodzieży na problematykę gospodarowania odpadami
b. promocja zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami
c. poszerzenie szkolnej wiedzy uczniów w zakresie zagospodarowywania, przetwarzania i utylizacji odpadów
d. wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej w zakresie ekologii realizowanej
w oparciu o lekcje biologii
e. kształtowanie obywatelskich postaw społecznych poprzez kreowanie świadomości ekologicznej
f. pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności gospodarowania odpadami.  
7. Czas trwania konkursu
a. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na www.szukamypolski.com
b.   Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 4 grudnia br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu. 
9. Konkurs polega na przygotowaniu pracy obrazującej drugie życie odpadów, czyli formy i możliwości wykorzystania i zagospodarowania odpadów.
10. Praca konkursowa może mieć formę:
A.  merytoryczną (opisową)  - np. opowiadanie, rozprawka, wywiad, inne na temat zagospodarowania i nadania drugiego życia odpadom. Taka praca powinna być przygotowana w postaci:
a.a prezentacji w programie Power Point (lub podobnym w innym systemie operacyjnym- możliwym do odtworzenia w systemie Windows). Prezentacja nie może być dłuższa niż niż 15 slajdów.
a.b. filmu o czasie max: 4 minuty w jednym z formatów takich jak: MPG, AVI. MP4
B.  rzeczową – praca plastyczna, przestrzenna, inna z wykorzystaniem odpadów. Wielkość takiej pracy nie może przekroczyć wymiarów 1mx0,5mx0,5m. Dodatkowo taka praca powinna zostać zobrazowana w postaci prezentacji w programie Power Point (lub podobnym w innym systemie operacyjnym- możliwym do odtworzenia
w systemie Windows) ukazującej ideę, pomysł, przebieg powstawania, kolejne etapy pracy oraz wyjaśnienia i opis dotyczący pracy. Prezentacja nie może być dłuższa niż 10 slajdów.
11. W konkursie honorowane są prace indywidualne oraz grupowe, z tym że wielkość grupy nie może przekroczyć 5 osób.  
12. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę prac.
13. Termin nadsyłania prac upływa 21 listopada 2013 włącznie – liczy się termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora konkursu.
14. Prace należy składać osobiście lub przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia Szukamy Polski: ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok (III piętro) z dopiskiem:
Konkurs „Drugie życie odpadów”.
15. Prace, które wpłynęły po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
16. Prace oceniane będą przez 3-osobową kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora. W skład kapituły wchodzić będzie jeden przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jeden przedstawiciel Organizatora oraz jedna osoba powołana przez Organizatora – specjalista
z zakresu ekologii, ochrony środowiska, lub dziedziny pokrewnej.
17. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko autora pracy lub autorów w przypadku pracy grupowej 
b. nazwa i pełen adres szkoły
c. numer kontaktowy telefonu oraz e-mail do nauczyciela (opiekuna ucznia lub grupy uczniów).
18. Zgłoszenie do konkursu pracy bez podania danych zawartych w pkt. 17 Regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem pracy z Konkursu.
19. Kapituła Konkursu wyłoni po trzech laureatów konkursu (I, II, III miejsce)
w każdej z kategorii- tj. praca merytoryczna i praca plastyczna (przestrzenna).
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nagród równorzędnych oraz wyróżnień.
21. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy.
22. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na specjalnej gali, podczas której zorganizowana zostanie wystawa najciekawszych prac, uczniowie zaprezentują wybrane prace konkursowe, zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody.
23. Podczas gali zaprezentowane zostaną najciekawsze prace plastyczne (przestrzenne) oraz merytoryczne.
24. Organizator na co najmniej 5 dni przed galą zaprosi do udziału w niej wybranych autorów prac wraz z opiekunami.
25. Autorzy wybranych przez Organizatora prac zostaną zaproszeni do dokonania podczas gali prezentacji swoich prac w oparciu o wcześniej przygotowane prezentacje konkursowe. 
26. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na galę.
27. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom konkursu podczas dojazdu na galę i powrotu z niej.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gali, o czym powiadomi uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
29. Organizator nie zwraca prac konkursowych ich autorom.
30. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu pracy na prośbę Autora. Pisemna prośba o zwrot pracy powinna być dołączona do pracy konkursowej
w momencie jej dostarczenia do Organizatora.
Zwrot pracy dokonuje się na koszt Autora.
31. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
32. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
33. Udział w konkursie oznacza zgodę Autorów prac na ich kopiowanie
i przetwarzanie  na potrzeby Stowarzyszenia Szukamy Polski (gł. w zakresie upublicznienia prac w internecie, czy ekspozycji w innej formie).
34. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu w materiałach fotograficznych i filmowych, które będą wykorzystane
w relacjach medialnych z gali.


 

 
Turystyczne Bogactwo Różnorodności 2. edycja
Kategoria: kampanie informacyjne

 W ramach zadania TURYSTYCZNE BOGACTWO RÓZNORODNOŚCI, zrealizowaliśmy dwa materiały telewizyjne na temat wybranych produktów turystycznych województwa podlaskiego. W cyklu chcemy przedstawić największe atrakcje związane z regionem, podkreślając różnice i indywidualny charakter każdej z propozycji. Tym razem są to dwa materiały pokazujące różnorodność województwa podlaskiego. Promować następujące produkty turystyczne regionu:

- Szlak tatarski, Zobacz film

- „Las przyjazny turystom” - Poczopek. Zobacz film

Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do hasła promującego Województwo Podlaskie, co przyczynia się do budowania spójnej strategii komunikacyjnej zewnętrznej województwa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

 
Nie palę, bo... 2.edycja
Kategoria: kampanie informacyjne

 Kampania Nie palę, bo... 2. edycja ma na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego.

Strona projektu "Nie palę bo.. na facebooku: http://www.facebook.com/pages/Nie-pal%C4%99-bo/201761436539149 kliknij i "polub nas".

Odcinek 1

Odcinek 2

 
"NIE PODCINAJ SKRZYDEŁ.NIE KRZYWDŹ.”
Kategoria: Edukacja młodzieży

Zadanie „NIE PODCINAJ SKRZYDEŁ.NIE KRZYWDŹ.” to program edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży z Białegostoku. To innowacyjna formą działań edukacyjnych, dostosowaną do odbiorców i uczestników (młodzież licealna z Białegostoku). Projekt będzie również angażował młodzież w jego realizację – będę kreatorami, nie tylko biernymi odbiorcami. Program zakłada cykl spotkań edukacyjnych, na których młodzież ze specjalistami będzie omawiała problem przemocy wobec dzieci i młodzieży, jak jej zapobiegać oraz wspierać ofiary przemocy ze środowiska szkolnego, młodzieżowego czy domowego. Podczas spotkań powstaną też koncepcje spotów edukacyjnych poruszających ten problem. Spoty zostaną wyemitowane w lokalnej telewizji kablowej, opublikowane w Internecie, aby mogli się z nimi zapoznać mieszkańcy Białegostoku. Wszystkie spoty edukacyjne zostaną zebrane na płycie DVD w formie videobooka i przekazane na konferencji podsumowującej projekt (lub przesłane pocztą) do białostockich liceów, do wykorzystania na lekcjach edukacyjnych dotyczących przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Relacja ze sapotkania podsumowującego projekt wraz ze spotami znajduje sie tutaj.

 
„Wojciech Załęski - supraski Leonardo”
Kategoria: wydawnictwa

.

Premiera filmu „Wojciech Załęski Supraski Leonardo”  odbędzie się 20 kwietnia o 19.00 w kinie Jutrzenka w Supraślu. Na premierę filmu zapraszają Książnica Podlaska im. Ł.Gornickiego w  Białymstoku, Uzdrowisko Supraśl, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Collegium Suprasliense oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski


Telewizyjne zaproszenie na premierę

 
Internet Barwny i Smakowity
Kategoria: szkolenia

 Projekt „INTERNET BARWNY I SMAKOWITY” realizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Bardzo Aktywna Wieś "Barwa".

W ramach projektu osoby w wieku powyżej 50 r.ż. z gminy Zabłudów będą uczestniczyć w warsztatach komunikacyjnych, kulinarnych oraz internetowych.

Efektem projektu będzie m.in. powstanie bloga kulinarnego, który zostanie uzupełniony fotografiami potraw, wspólnie przygotowanych na warsztatach kulinarnych.

Pierwsze szkolenia ruszają już 23 lutego 2013r.

Będziemy na bieżąco informować o przebiegu projektu.

Projekt realizowany w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Tatarski wiek - życie Imama Stefana Mustafy Jasińskiego
Kategoria: edukacja kulturalna

Przedmiotem projektu jest realizacja filmu dokumentalnego (długości 20-30 minut), będącego filmowym portretem najstarszego w kraju islamskiego duchownego - imama Stefana Mustafy Jasińskiego. Pragniemy, aby film stał się częścią tworzonego przez nasze stowarzyszenie od 2008 roku, MULTIMEDIALNEGO ARCHIWUM KULTURY (MAK)– poświęconego OSOBOWOŚCIOM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Dotychczas w ramach cyklu, zrealizowaliśmy dokumenty o Piotrze Sawickim, Ryszardzie Kaczorowskim, Sokracie Janowiczu i Andrzeju Strumiłło.

 

 

 

 
Stop urazom - bezpieczne dziecko
Kategoria: kampanie informacyjne

 Statystyki lekarskie odnotowują każdego roku prawie jeden milion wypadków wśród dzieci. Dzieci na skutek kontaktu z niebezpiecznymi przedmiotami, substancjami, zwierzętami, ulegają poparzeniom, skaleczeniom, potłuczeniom, złamaniom, przygnieceniom, zatruciom (szczególnie często lekarstwami), upadkom, pogryzieniom, zadławieniem. Na szczęście nie zawsze zagrożone jest życie dziecka, ale wypadkom zawszę towarzyszą ból, łzy, strach. Uczyńmy nasze otoczenie bardziej przyjaznym. Dzięki wiedzy i wyobraźni wokół nas będzie bezpieczniej.

Najczęstsze skutki urazów: wstrząśnienie mózgu; rany powłok; złamania i zwichnięcia narządu ruchu; stłuczenie i pęknięcie śledziony, nerki, wątroby, trzustki; stłuczenie płuc; krwiak wewnątrzczaszkowy.

Najczęstsze przyczyny ciężkich obrażeń, zagrażających życiu u dzieci na Podlasiu: wypadki drogowe (rowery i skutery!), oparzenia (wrzątkiem, otwartym płomieniem, prądem elektrycznym, chemikaliami), upadki, pobicia, praca (maszyny rolnicze, piły tarczowe), zajęcia sportowe.

Przyczyny urazów u dzieci: niedobór opieki, zbyt niska świadomość zagrożenia urazami w społeczeństwie, zły stan dróg i niskie umiejętności ich użytkowników, używanie alkoholu i innych środków odurzających przez ofiary i sprawców.

Proponowany program ma charakter ścieżki edukacyjnej odpowiadającej na potrzebę tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.

Skutki urazów: bezpośrednie koszty leczenia urazów, koszty utrzymania służby zdrowia, kalectwo, zubożenie rodzin, utracone szanse życiowe, cierpienia.

Na leczenie urazów wydaje się wielokrotnie więcej, niż na ich profilaktykę. Wbrew narastającemu zagrożeniu urazami - nie są one w centrum uwagi parlamentu, mediów i działań organizacyjnych w służbie zdrowia.

 
 
© 2011 Stowarzyszenie Szukamy Polski
Projekt i wykonanie: G3 Media